Друкувати   Шрифт: або Ctrl + колесо миші

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1077
Київ

Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Установити, що надання на ринку та / або введення в експлуатацію обладнання, яке відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2028), та було введено в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності такого обладнання вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1077

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
з електромагнітної сумісності обладнання

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до обладнання з метою забезпечення надання на ринку України обладнання, яке відповідає належному рівню електромагнітної сумісності.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на будь-яку апаратуру або стаціонарну установку.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1705);

2) вироби авіаційної техніки у значенні, наведеному в пункті 27 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України; авіаційні компоненти та обладнання у значенні, наведеному в пункті 51 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України, а також обладнання, що використовується для управління повітряним судном із землі;

3) радіообладнання, що використовується радіоаматорами згідно з визначеннями, наведеними у регламентах радіозв’язку, які прийняті відповідно до Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку, ратифікованими Законом України від 15 липня 1994 р. № 116/94-ВР, крім випадків, коли таке обладнання надано на ринку. Комплекти компонентів, призначених для складення радіоаматорами та наданих на ринку радіообладнання, що було модифіковано радіоаматорами для власного використання, не вважаються радіообладнанням, наданим на ринку;

4) обладнання, яке за своїми фізичними характеристиками:

не здатне створювати електромагнітні випромінювання чи призводити до появи електромагнітних випромінювань, що перевищують рівень, за якого радіо-, телекомунікаційне та інше обладнання функціонує за призначенням;

функціонує без неприпустимого погіршення характеристик за наявності електромагнітних завад, які зазвичай виникають під час його використання за призначенням;

5) комплекти обладнання для проведення випробувань, виготовлені за індивідуальними замовленнями та призначені для використання фахівцями виключно із зазначеною метою на об’єктах для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

4. У разі коли для певного обладнання суттєві вимоги, визначені у додатку 1, були повністю або частково визначені в інших технічних регламентах, цей Технічний регламент не застосовується до цього обладнання стосовно таких вимог з дня набрання чинності зазначеними технічними регламентами.

5. Цей Технічний регламент не впливає на застосування законодавства, що регулює питання, пов’язані з безпечністю обладнання.

6. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) апаратура - будь-який конструктивно завершений прилад чи поєднання приладів, надані на ринку як єдина функціональна одиниця, що призначені для споживача (користувача) і можуть створювати електромагнітні завади або на функціонування яких можуть вплинути такі завади.

Для цілей цього Технічного регламенту апаратурою також вважаються:

комплектувальні вироби, які призначені для вмонтування в апаратуру споживачем (користувачем) та можуть створювати електромагнітні завади або на функціонування яких можуть вплинути такі завади;

мобільні установки - поєднання апаратури, а у деяких випадках також інших пристроїв, що призначені для переміщення та експлуатації в різних місцях;

2) введення в обіг - надання апаратури на ринку України в перший раз;

3) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку апаратури, що перебуває в ланцюгу постачання продукції;

4) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє апаратуру або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю апаратуру під своїм найменуванням або торговельною маркою;

5) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення апаратури, яка вже була надана споживачу (користувачу);

6) гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в “Офіційному віснику Європейського Союзу”;

7) електромагнітна завада - будь-яке електромагнітне явище, яке може призвести до погіршення функціонування обладнання. Електромагнітною завадою може бути електромагнітний шум, небажаний сигнал або зміна в самому середовищі розповсюдження;

8) електромагнітна обстановка - усі електромагнітні явища, що спостерігаються у певному місці;

9) електромагнітна сумісність - здатність обладнання задовільно функціонувати у власній електромагнітній обстановці без створення неприпустимих електромагнітних завад іншому обладнанню в такій обстановці;

10) завадостійкість - здатність обладнання функціонувати за призначенням без погіршення характеристик за наявності електромагнітних завад;

11) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що апаратура відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної апаратури та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

12) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України апаратуру походженням з іншої країни;

13) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання апаратури для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

14) обладнання - будь-яка апаратура або стаціонарна установка;

15) орган з оцінки відповідності - орган, що провадить діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

16) оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються апаратури, були виконані;

17) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає апаратуру на ринку України;

18) стаціонарна установка - особливе поєднання кількох видів апаратури, а у деяких випадках - також інших пристроїв, які складені, змонтовані та призначені для постійного використання в заздалегідь визначеному місці;

19) суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

20) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинне задовольняти обладнання;

21) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань;

22) цілі безпеки - цілі, спрямовані на захист людського життя або майна.

У цьому Технічному регламенті інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; “Про стандартизацію”.

Надання на ринку та / або введення в експлуатацію обладнання

7. Обладнання може бути надано на ринку та/або введено в експлуатацію тільки в разі, коли воно відповідає вимогам цього Технічного регламенту за умови належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням.

Вільний рух обладнання

8. Надання на ринку та / або введення в експлуатацію на території України обладнання, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено з причин, пов’язаних з електромагнітною сумісністю.

9. Виконання вимог цього Технічного регламенту не повинне перешкоджати здійсненню державними органами в межах їх повноважень та відповідно до законодавства таких спеціальних заходів, пов’язаних з введенням в експлуатацію або використанням обладнання:

1) розв’язанню існуючої або прогнозованої проблеми, пов’язаної з електромагнітною сумісністю, в конкретному місці;

2) забезпеченню захисту телекомунікаційних мереж загального користування або приймальних чи передавальних станцій під час їх використання в цілях безпеки в чітко визначених смугах радіочастот.

10. Показ та / або демонстрація обладнання, яке не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів здійснюється за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що таке обладнання не може бути надано на ринку та / або введено в експлуатацію до приведення його у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Демонстрація зазначеного обладнання може проводитись лише за умови здійснення належних заходів з метою уникнення електромагнітних завад.

Суттєві вимоги

11. Обладнання повинне відповідати суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

Обов’язки виробників

12. Виробники перед введенням апаратури в обіг забезпечують її проектування та виготовлення з дотриманням суттєвих вимог.

13. Виробники складають технічну документацію, визначену в додатку 2 або 3, та проводять або доручають уповноваженому представнику проведення процедури оцінки відповідності згідно з пунктом 39 цього Технічного регламенту.

Якщо відповідність апаратури вимогам, які до неї застосовуються, була доведена в результаті проведення зазначеної процедури оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність і наносять знак відповідності технічним регламентам.

14. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

15. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. При цьому враховуються зміни в конструкції чи характеристиках апаратури та зміни в національних стандартах, визначених у пункті 38 цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність апаратури.

16. Виробники забезпечують нанесення позначення на апаратуру, яку вони ввели в обіг, типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, який дає змогу її ідентифікувати, а у разі, коли через розмір або характер апаратури нанесення відповідного позначення неможливе, - необхідна інформація зазначається на її пакуванні або в документі, що супроводжує таку апаратуру.

17. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на апаратурі, а у разі, коли зазначення відповідної інформації неможливе, - на її пакуванні чи в документі, що супроводжує таку апаратуру. В адресі повинне зазначатися одне місце, за яким можна зв’язатися з виробником. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

18. Виробники забезпечують супроводження апаратури інструкціями та інформацією, визначеною в пунктах 48-50 цього Технічного регламенту, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції та інформація, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими та зрозумілими.

19. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що апаратура, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів до приведення такої апаратури у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (залежно від обставин). Якщо зазначена апаратура становить ризик, виробники негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такої апаратури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

20. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники подають йому всю інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідні для демонстрування відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним для усунення ризиків, що становить введена ними в обіг апаратура.

Обов’язки уповноважених представників

21. Виробник у разі потреби на підставі письмового доручення визначає уповноваженого представника.

Обов’язки виробника, встановлені в пункті 12, та обов’язки виробника щодо складення технічної документації, встановлені в пункті 13 цього Технічного регламенту, не є предметом доручення для уповноваженого представника.

22. Уповноважений представник виконує завдання на підставі наданого доручення, яке дає йому змогу як мінімум:

зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним для усунення ризиків, що становить апаратура, на яку поширюється дія доручення.

Обов’язки імпортерів

23. Імпортери вводять в обіг лише апаратуру, яка відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

24. Перед введенням апаратури в обіг імпортери пересвідчуються у тому, що виробником проведено відповідну процедуру оцінки відповідності, визначену в пункті 39 цього Технічного регламенту, складено технічну документацію, на апаратуру нанесено знак відповідності технічним регламентам, що апаратура супроводжується необхідними документами, а також у тому, що виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 16 і 17 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що апаратура не відповідає суттєвим вимогам, він не вводить апаратуру в обіг до приведення її у відповідність з такими вимогами. Якщо зазначена апаратура становить ризик, імпортер повідомляє про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

25. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на апаратурі, а у разі, коли нанесення відповідної інформації неможливе, - на її пакуванні чи в документі, що супроводжує таку апаратуру. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

26. Імпортери забезпечують супроводження апаратури інструкціями та інформацією, визначеними в пунктах 48-50 цього Технічного регламенту, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

27. Імпортери забезпечують під час перебування апаратури під їх відповідальністю створення таких умов для її зберігання чи транспортування, за яких не виникає загроза невідповідності апаратури суттєвим вимогам.

28. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що апаратура, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такої апаратури у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та / або її відкликання (з урахуванням обставин). Якщо зазначена апаратура становить ризик, імпортери негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну інформацію, зокрема про невідповідність такої апаратури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

29. Імпортери протягом 10 років після введення апаратури в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання таким органам за їх запитами доступу до технічної документації.

30. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери надають йому всю інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідні для демонстрування відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним для усунення ризиків, що становить введена ними в обіг апаратура.

Обов’язки розповсюджувачів

31. Розповсюджувачі під час надання апаратури на ринку діють згідно з вимогами цього Технічного регламенту.

32. Перед наданням апаратури на ринку розповсюджувачі перевіряють наявність на апаратурі знака відповідності технічним регламентам, необхідних супровідних документів, інструкцій та інформації, визначених в пунктах 48-50 цього Технічного регламенту, що складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, а також виконання виробником вимог, визначених в пунктах 16 і 17, імпортером - вимог пункту 25 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що апаратура не відповідає суттєвим вимогам, він не надає цю апаратуру на ринку до приведення її у відповідність з такими вимогами. Якщо зазначена апаратура становить ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу державного ринкового нагляду.

33. Розповсюджувачі забезпечують під час перебування апаратури під їх відповідальністю створення таких умов для її зберігання чи транспортування, за яких не виникає загроза невідповідності апаратури суттєвим вимогам.

34. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що апаратура, яку вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, пересвідчуються у здійсненні обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такої апаратури у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (з урахуванням обставин). Якщо зазначена апаратура становить ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну інформацію, зокрема про невідповідність такої апаратури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі подають йому всю інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним для усунення ризиків, що становить надана ними на ринку апаратура.

Випадки покладення обов’язків виробників на імпортерів та розповсюджувачів

36. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить апаратуру в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введену в обіг апаратуру таким чином, що це може вплинути на її відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в пунктах 12-20 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

37. Суб’єкти господарювання подають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм апаратуру;

будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили апаратуру.

Суб’єкти господарювання подають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом 10 років після того, як їм було поставлено апаратуру, та протягом 10 років після того, як вони поставили апаратуру.

Презумпція відповідності обладнання

38. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання суттєвим вимогам (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність обладнання стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності такого обладнання суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності для апаратури

39. Відповідність апаратури суттєвим вимогам доводиться шляхом застосування однієї з таких процедур оцінки відповідності:

внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 2;

експертизи типу в поєднанні з відповідністю типу на основі внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 3.

Виробник може за власним вибором обмежити застосування процедури, наведеної в додатку 3, для окремих суттєвих вимог або їх частини за умови застосування процедури, наведеної в додатку 2, для решти суттєвих вимог або їх частини.

Декларація про відповідність

40. У декларації про відповідність зазначається про те, що виконання суттєвих вимог було доведено.

41. Декларація про відповідність, що складається за формою згідно з додатком 4, містить відомості, визначені в додатках 2 та / або 3, і постійно оновлюється. Декларація про відповідність складається державною мовою, а в разі, коли вона була складена іншою мовою, - перекладається на державну мову.

42. У разі коли на апаратуру поширюється дія кількох технічних регламентів, що потребують складення декларації про відповідність, складається єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів. У такій декларації про відповідність зазначаються відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з відповідних окремих декларацій про відповідність.

43. Виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність апаратури вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

44. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

45. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на апаратуру або на її табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі неможливості або невиправданості через характер апаратури нанесення знака відповідності технічним регламентам він наноситься на пакування та супровідні документи.

46. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням апаратури в обіг.

47. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Інформація про використання апаратури

48. Апаратура супроводжується інформацією про будь-які особливі запобіжні заходи, яких необхідно вжити під час складання, монтажу, обслуговування або використання такої апаратури для забезпечення після введення її в експлуатацію відповідності зазначеної апаратури суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1.

49. Апаратура, для якої відповідність суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1, не забезпечується в житлових районах, супроводжується чіткою вказівкою на таке обмеження використання, яка у разі потреби також наноситься на пакування цієї апаратури.

50. В інструкціях, що супроводжують апаратуру, повинна бути інформація, необхідна для забезпечення використання зазначеної апаратури за призначенням.

Стаціонарні установки

51. До апаратури, яка надана на ринку та може бути вмонтована в стаціонарну установку, застосовуються всі відповідні вимоги стосовно апаратури, визначені у цьому Технічному регламенті.

Для апаратури, яка призначена для вмонтування в конкретну стаціонарну установку та надається на ринку тільки з метою вмонтування в таку стаціонарну установку, вимоги, визначені пунктами 11-37 та 39-50 цього Технічного регламенту, не є обов’язковими.

Апаратура, яка призначена для вмонтування в конкретну стаціонарну установку та надається на ринку тільки з метою вмонтування в таку стаціонарну установку, супроводжується документацією, в якій зазначається інформація про стаціонарну установку та її характеристики щодо електромагнітної сумісності, а також запобіжні заходи, яких необхідно вжити під час вмонтування апаратури в стаціонарну установку для уникнення загрози невідповідності такої установки. У супровідній документації повинна також міститися інформація, визначена у пунктах 16, 17 та 25 цього Технічного регламенту.

Належні інженерні практики, визначені в пункті 2 додатка 1, повинні бути задокументовані. Відповідна документація зберігається відповідальною особою, зазначеною в пункті 53 цього Технічного регламенту, для надання на запити відповідних органів державного ринкового нагляду для перевірок протягом строку експлуатації стаціонарної установки.

52. У разі наявності ознак невідповідності стаціонарної установки, зокрема коли є скарги щодо завад, створюваних такою установкою, відповідний орган державного ринкового нагляду може вимагати надання доказів відповідності зазначеної стаціонарної установки та в разі потреби розпочати її перевірку.

У разі встановлення невідповідності стаціонарної установки орган державного ринкового нагляду вживає відповідних заходів для приведення такої стаціонарної установки у відповідність із суттєвими вимогами.

53. Відповідальність за визначення відповідності стаціонарної установки суттєвим вимогам покладається на особу, що її експлуатує (її оператора).

Призначення органів з оцінки відповідності

54. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

55. Призначені органи з оцінки відповідності (далі - призначені органи) повинні відповідати загальним вимогам, установленим законом, та спеціальним вимогам, установленим пунктами 56-63 цього Технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

56. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від організації або апаратури, яку він оцінює.

Орган з оцінки відповідності, власником корпоративних прав якого є об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та / або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, складанні, використанні чи обслуговуванні апаратури, яку оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності цього органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

57. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути виробниками, імпортерами, розповсюджувачами, покупцями, власниками, користувачами чи відповідальними за обслуговування апаратури, яку вони оцінюють, або представниками будь-якої з цих сторін, проводити роботи з монтажу, проектування апаратури, яку вони оцінюють, або представниками цих сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваної апаратури, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання такої апаратури в особистих цілях.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередню участь у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні апаратури, яку вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності. Вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання послуг з консультування.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання залученими ними дочірніми підприємствами або субпідрядниками, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об’єктивності чи неупередженості діяльності з оцінки відповідності цих органів.

58. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності на належному рівні та бути технічно компетентними у визначеній галузі, вільними від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які могли б вплинути на результати їх діяльності з оцінки відповідності.

59. Орган з оцінки відповідності повинен бути спроможним до виконання завдань згідно з додатком 3 та завдань, для виконання яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи виконуються ці завдання безпосередньо органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду або категорії апаратури, стосовно яких він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні:

власний та / або залучений кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність проведення таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні документи (правила, методики, настанови тощо), а також процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідної апаратури та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати на праві власності засоби, необхідні для виконання на належному рівні технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

60. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну та професійну підготовку для провадження діяльності з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначається чи був призначений;

знання вимог, що стосуються оцінок відповідності, які вони проводять, та відповідні повноваження для їх проведення;

знання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та ЄС щодо умов обігу на ринку апаратури, яку він оцінює;

навички складання сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення оцінки відповідності.

61. Орган з оцінки відповідності забезпечує неупередженість його керівників, заступників керівників та персоналу, відповідальних за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок відповідності чи їх результатів.

62. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання завдань згідно з додатком 3, за винятком її надання у визначених законодавством випадках відповідним уповноваженим органам, а також захищати права власності суб’єктів господарювання на їх власну інформацію.

63. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати поінформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначені органи повинні брати участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності згідно з пунктом 76 цього Технічного регламенту, забезпечувати поінформованість персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинні провадити діяльність з урахуванням документів, підготовлених за результатами роботи зазначеної групи, як загальних настанов.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

64. У разі коли призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він пересвідчується у тому, що зазначений субпідрядник чи дочірнє підприємство є юридичною особою (резидентом чи нерезидентом України), уклав (уклало) договір обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, і відповідає спеціальним вимогам, визначеним у пунктах 56-63 цього Технічного регламенту (крім участі у діяльності секторальної групи призначених органів), та повідомив про це органу, що призначає.

65. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

66. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

67. Призначені органи зберігають для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників чи дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з додатком 3.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

68. Призначені органи проводять оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними в додатку 3.

69. Оцінка відповідності проводиться без покладення зайвого навантаження на суб’єктів господарювання з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідної апаратури та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи дотримуються ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту.

70. У разі коли призначений орган вважає, що виробником не були виконані суттєві вимоги або у відповідних стандартах, включених до переліку національних стандартів чи інших технічних специфікаціях, зазначений орган вимагає від виробника вжити відповідних коригувальних заходів та не видає сертифікат.

71. У разі коли під час проведення моніторингу відповідності після видачі сертифіката призначеним органом виявлено, що апаратура вже не відповідає суттєвим вимогам, він вимагає від виробника вжити відповідних коригувальних заходів і в разі потреби призупиняє або скасовує сертифікат.

72. У разі коли коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежує сферу, призупиняє або скасовує будь-які сертифікати.

Апеляції на рішення призначених органів

73. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюються відповідно до закону.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

74. Призначені органи інформують орган, що призначає, про:

відмову у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування сертифікатів;

обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органів;

запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також інформують його про діяльність з оцінки відповідності, що провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, у тому числі транскордонну та роботи за договорами субпідряду.

75. Призначені органи надають іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює таку саму апаратуру, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит - також щодо позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація призначених органів

76. Відповідна координація та співпраця між призначеними органами здійснюються у формі секторальної групи призначених органів.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і державний контроль апаратури

77. Державний ринковий нагляд і державний контроль апаратури здійснюються відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

78. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються відповідним суб’єктом господарювання в разі, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

нанесення знака відповідності технічним регламентам з порушенням загальних принципів маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог пунктів 45-47 цього Технічного регламенту;

ненанесення знака відповідності технічним регламентам;

нескладення декларації про відповідність;

складення декларації про відповідність з порушенням вимог, установлених цим Технічним регламентом;

ненадання органу державного ринкового нагляду доступу до технічної документації або надання такої документації в неповному обсязі;

відсутність інформації, визначеної в пунктах 17 або 25 цього Технічного регламенту, подання неправдивої або не в повному обсязі інформації;

невиконання будь-якої іншої з адміністративних вимог, установлених у пунктах 12-20 або 23-30 цього Технічного регламенту.

Таблиця відповідності

79. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.Додаток 1
до Технічного регламенту

СУТТЄВІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги.

Обладнання повинне бути спроектоване та виготовлене з урахуванням сучасного стану розвитку техніки таким чином, щоб:

1) рівень створюваних обладнанням електромагнітних завад не перевищував рівень, за якого радіо-, телекомунікаційне або інше обладнання не може функціонувати за призначенням;

2) обладнання мало такий рівень завадостійкості до електромагнітних завад, очікуваних під час його використання за призначенням, який дає змогу цьому обладнанню функціонувати без неприпустимого погіршення якості його використання за призначенням.

2. Особливі вимоги до стаціонарних установок.

Монтаж та використання компонентів за призначенням.

Стаціонарна установка повинна бути змонтована із застосуванням належних інженерних практик та з урахуванням інформації про використання за призначенням її компонентів з метою забезпечення відповідності вимогам, визначеним у пункті 1 цих вимог.Додаток 2
до Технічного регламенту

МОДУЛЬ А
(внутрішній контроль виробництва)

1. Внутрішній контроль виробництва є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, визначені у пунктах 2-5 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідна апаратура відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (далі - Технічний регламент), які застосовуються до зазначеної апаратури.

Оцінка електромагнітної сумісності

2. Виробник проводить оцінку електромагнітної сумісності апаратури на основі відповідних явищ з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту.

Під час проведення оцінки електромагнітної сумісності враховуються всі передбачувані нормальні умови експлуатації. У разі коли апаратура може застосовуватися в різних конфігураціях, проведення оцінки електромагнітної сумісності повинне підтвердити відповідність такої апаратури суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту, в усіх можливих конфігураціях, визначених виробником як репрезентативні для використання зазначеної апаратури за призначенням.

Технічна документація

3. Виробник розробляє технічну документацію, яка містить достатню інформацію для проведення оцінки відповідності апаратури відповідним вимогам та повинна включати результати та процедуру аналізу і оцінки ризику (ризиків).

У технічній документації зазначаються вимоги до апаратури та питання проектування, виробництва і функціонування апаратури, які стосуються такої оцінки ризику (ризиків). Технічна документація повинна містити як мінімум такі елементи:

загальний опис апаратури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації, зазначаються їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.

Виробництво

4. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення під час виробничого процесу і його моніторингу відповідності виготовленої апаратури технічній документації, визначеній у пункті 3 цього додатка, та суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

5. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробник складає письмову декларацію про відповідність для певної моделі апаратури та зберігає її разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована апаратура, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

6. Обов’язки виробника, визначені в пункті 5 цього додатка, можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 3
до Технічного регламенту

МОДУЛЬ В
(експертиза типу)

1. Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган з оцінки відповідності (далі - призначений орган) досліджує технічний проект апаратури та перевіряє і засвідчує, що технічний проект цієї апаратури відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (далі - Технічний регламент).

2. Експертиза типу проводиться шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації, визначеної в пункті 3 цього додатка, без експертизи зразка (“експертиза проекту типу”). Експертиза типу може бути обмежена окремими суттєвими вимогами або їх частинами, які визначені виробником або його уповноваженим представником.

3. Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу за своїм вибором.

У заявці зазначаються ті суттєві вимоги або їх частини, для експертизи яких її було подано. Також у заявці міститься:

1) найменування та адреса виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником, - також його найменування та адреса;

2) письмова заява про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;

3) технічна документація, яка містить достатню інформацію для проведення оцінки відповідності апаратури вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати належний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації вказуються вимоги, які застосовуються, та охоплюються, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва і функціонування апаратури. Технічна документація повинна містити як мінімум такі елементи:

загальний опис апаратури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.

4. Призначений орган проводить експертизу технічної документації для оцінки адекватності технічного проекту апаратури стосовно тих суттєвих вимог або їх частини, для проведення експертизи яких було подано заявку.

5. Призначений орган складає звіт про оцінювання, в якому наводяться дані про діяльність, здійснену згідно з пунктом 4 цього додатка, та її результати. Без шкоди для своїх обов’язків стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою виробника.

6. У разі коли тип апаратури відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до відповідної апаратури, призначений орган видає виробнику сертифікат експертизи типу. У цьому сертифікаті зазначаються найменування і адреса виробника, висновки експертизи, суттєві вимоги або їх частина, які підлягали експертизі, умови чинності сертифіката (якщо такі є) та дані, необхідні для ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього міститься вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленої апаратури дослідженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.

У разі коли тип апаратури не відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з поданням докладного обґрунтування своєї відмови.

7. Призначений орган постійно відслідковує будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку техніки, які свідчать про те, що затверджений тип апаратури може вже не відповідати вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та визначає потребу в подальшому дослідженні таких змін. У цьому випадку призначений орган повідомляє про це виробнику.

Виробник інформує призначений орган, який зберігає технічну документацію стосовно сертифіката експертизи типу, про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність апаратури суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності цього сертифіката. Такі модифікації потребують додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

8. Кожен призначений орган інформує орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та / або будь-які доповнення до них, а також щокварталу чи на запит органу, що призначає, надає йому перелік відмов у видачі сертифікатів та / або будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи типу та/або будь-яких доповнень до них, які він призупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган інформує інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи типу та / або будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи типу та / або будь-які доповнення до них, які він скасував, призупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи типу та/або доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результати досліджень, проведених призначеним органом. Призначений орган зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього, а також технічний файл, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

9. Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

10. Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену в пункті 3 цього додатка, та виконувати обов’язки, визначені в пунктах 7 та 9 цього додатка, за умови визначення таких обов’язків у дорученні.

МОДУЛЬ С
(відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва)

11. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, встановлені в пунктах 12 і 13 цього додатка, та гарантує і заявляє, що відповідна апаратура відповідає типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробництво

12. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення відповідності під час виробничого процесу і його моніторингу виготовленої апаратури затвердженому типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

13. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що відповідає типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі апаратури та зберігає її для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель апаратури, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

14. Обов’язки виробника, визначені в пункті 13 цього додатка, можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 4
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (№ XXXX)*Додаток 5
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

абзац перший пункту 1


абзац другий пункту 1

Стаття 2

пункти 2-5

Пункти 1-17, 20-23, 25 частини 1 статті 3

абзац перший підпункту 1, підпункти 2-22 пункту 6

Пункти 18, 19 та 24 частини 1 статті 3


Частина 2 статті 3

абзаци другий - четвертий підпункту 1 пункту 6


останній абзац пункту 6

Стаття 4

пункт 7

Частина 1 статті 5

пункт 8

Абзац перший частини 2 статті 5

пункт 9

Абзаци другий та третій частини 2 статті 5


Частина 3 статті 5

пункт 10

Стаття 6

пункт 11

Стаття 7

пункти 12-20

Стаття 8

пункти 21 та 22

Стаття 9

пункти 23-30

Стаття 10

пункти 31-35

Стаття 11

пункт 36

Стаття 12

пункт 37

Стаття 13

пункт 38

Стаття 14

пункт 39

Стаття 15

пункти 40-43

Стаття 16

пункт 44

Стаття 17

пункти 45-47

Стаття 18

пункти 48-50

Стаття 19

пункти 51-53

Стаття 20

пункт 54

Стаття 21


Стаття 22


Стаття 23


Частина 1 статті 24

пункт 55

Частина 2 статті 24


Частини 3—8 статті 24

пункти 56-61

Частина 9 статті 24


Частини 10 та 11 статті 24

пункти 62 та 63

Стаття 25


Стаття 26

пункти 64-67

Стаття 27


Стаття 28


Стаття 29


Стаття 30


Стаття 31


Стаття 32

пункти 68-72

Стаття 33

пункт 73

Стаття 34

пункти 74 та 75

Стаття 35


Стаття 36

пункт 76

Стаття 37

пункт 77

Стаття 38


Стаття 39


Частина 1 статті 40

пункт 78

Частина 2 статті 40


Стаття 41


Стаття 42


Стаття 43

пункт 3 постанови, якою затверджено Технічний регламент

Стаття 44


Стаття 45


Стаття 46


Стаття 47пункт 79

Додаток I

додаток 1 до Технічного регламенту

Додаток II

додаток 2 до Технічного регламенту

Додаток III

додаток 3 до Технічного регламенту

Додаток IV

додаток 4 до Технічного регламенту

Додаток V


Додаток VIЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1077

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), у позиції “Держспоживінспекція” у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” в абзаці сьомому слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання”.

2. У додатку 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531) розділ “Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785” виключити.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1077

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2028).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 631 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 53, ст. 2138).

3. Пункт 15 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 957).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2533).

Документи та файли

Сигнальний документ — f451432n294.doc

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 30.12.2015 — № 245