Оцінка відповідності продукції

Орган з оцінки відповідності/сертифікації Науково-виробничого колективного підприємства "Стандарт-Сервіс" (далі ООВ НВКП "Стандарт-Сервіс") призначений за № UA.TR.008.

 


ООВ НВКП "Стандарт-Сервіс" призначений на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів, розроблених на основі Директив Нового підходу ЄС:

 

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ №1077 від 16 грудня 2015р. (Директива 2014/30/ЄС)

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання 2569-20 від 08.12.2020р;

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання 74-21 від 15.01.2021р;

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання 805-21 від 16.04.2021р;

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання 605-21 від 23.09.2021р;

word- Процедура по модулю B;

 

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ №1067 від 16 грудня 2015р. (Директива 2014/35/ЄС)

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання від 22.02.2019р;

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання від 05.10.2021р;

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання від 18.12.2021р;

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання від 14.02.2022р;

pdf- Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання від 21.02.2022р;

 

Технічного регламенту радіообладнання (Директива 2014/53/EU), затвердженому Постановою КМУ №355 від 24 травня 2017р.

word- Процедура по модулю B;

word- Процедура по модулю H;

pdf- Перелік НД ТР РО від 22_12_2021 №762

 


Відповідно встановлених вимог Технічних регламентів, виробник або його представник може підтвердити, за відповідним модулем, відповідність продукції, процесів і послуг шляхом оформлення декларації, яка реєструється в призначеному органі з оцінки відповідності на підставі визначеного переліку документів.

До обов’язкового застосування Технічних регламентів можливо та бажано підтвердити відповідність продукції, процесів і послуг добровільно.

Процедури оцінки відповідності, які рекомендовано застосовувати в Технічних регламентах (Постанова КМУ №95 від 13 січня 2013р. "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності"), можуть обиратись з наступних модулів:

- модуль А1 – внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядомї;

- модуль А2 – внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу;

- модуль В – (експертиза типу).

Експертиза типу проводиться шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації, без експертизи зразка (“експертиза проекту типу”).
Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу за своїм вибором.
У заявці зазначаються ті суттєві вимоги або їх частини, для експертизи яких її було подано.
Призначений орган проводить експертизу технічної документації, складає звіт про оцінювання.
Коли тип апаратури відповідає вимогам ТР, які застосовуються до відповідної апаратури, призначений орган видає виробнику сертифікат експертизи типу.
У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього міститься вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленої апаратури дослідженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.
У разі коли тип апаратури не відповідає вимогам ТР, які застосовуються до зазначеної апаратури, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з поданням докладного обґрунтування своєї відмови.
Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

- модуль С1 – відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом;

- модуль С2 – відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу;

- модуль D – відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу;

- модуль D1 – забезпечення якості виробничого процесу;

- модуль E – відповідність типові на основі забезпечення якості продукції;

- модуль E1 – забезпечення якості контролю та проведення випробувань готової продукції;

- модуль F – відповідність типові на основі перевірки продукції;

 модуль F1 – відповідність на основі перевірки продукції;

- модуль G – відповідність на основі перевірки одиниці продукції;

- модуль H – (відповідність на основі цілковитого забезпечення якості).

Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на оцінку системи управління якістю (далі – СУЯ) стосовно відповідної продукції; технічну документацію для продукції; документацію стосовно СУЯ;
Призначений орган оцінює СУЯ з метою визначення її відповідності вимогам.
Призначений орган робить припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про відповідність вимогам, тих елементів СУЯ, що відповідають відповідним вимогам національного стандарту, який є ідентичним відповідному гармонізованому європейському стандарту та/або технічним специфікаціям.
Виробник повинен виконувати обов'язки, пов'язані із забезпеченням функціонування схваленої СУЯ, та підтримувати її в адекватному та ефективному стані.
Виробник зобов'язаний інформувати призначений орган, який схвалив СУЯ, про будь-які заплановані зміни в такій системі.
Призначений орган оцінює будь-які запропоновані зміни та приймає рішення щодо здатності зміненої СУЯ надалі відповідати вимогам, чи необхідності проведення повторної оцінки.
Для цілей нагляду виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до місць проектування, виробництва, контролю, проведення випробувань і зберігання продукції, а також усю необхідну інформацію, зокрема:
- документацію стосовно СУЯ;
- протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною СУЯ, яка стосується проектування (результати аналізів, розрахунків, випробувань тощо);
- протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною СУЯ, яка стосується виробництва (звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо).
Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує СУЯ, а також подавати виробнику звіт про аудит.
Крім періодичних аудитів, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування продукції або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування СУЯ. Призначений орган повинен подавати виробнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань продукції - також протокол випробувань.
Виробник наносить визначене в технічному регламенті маркування відповідності та під відповідальність призначеного органу, його ідентифікаційний номер на кожний окремий виріб, що відповідає застосовним вимогам такого технічного регламенту.

- модуль H1 –відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту;

 

 

Вверх


Міністерство промислової політики України призначило Науково-виробниче колективне підприємство "Стандарт-Сервіс" консультаційно-методичним центром з питань застосування вітчизняними підприємствами-виробниками Технічного регламенту (ТР) безпеки низьковольтного електричного обладнання в частині взаємодії з ТР з електромагнітної сумісності обладнання (наказ №892 від 18.12.2009р.).

На консультаційно-методичні центри покладено:

• здійснювати роботи з популяризації застосування ТР підприємствами-виробниками за допомогою засобів масової інформації, з проведенням семінарів, нарад і конференцій;

• інформувати та узгоджувати пропозиції щодо формування змін до Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам ТР;

• узгоджувати з міністерством роботи з популяризації застосування ТР.

 

Вверх


 

wordВартість робіт з оцінки відповідності

 


З будь-яких питань щодо оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів звертайтесь в ООВ НВКП "Стандарт-Сервіс":

Керівник ООВ НВКП "Стандарт-Сервіс" – Крокос Павло Олексійович

Заступник керівника ООВ – Грона Леся Іванівна

тел.: (342) 71-19-48, (342) 56-86-80 факс: (342) 71-40-13

E-mail: office@standart-service.com.ua

Вверх