Порядок сертифікації продукції


Конфіденційність

Об’єктом конфіденційності є інформація, отримана від Заявника, органів з оцінки відповідності або з інших джерел (наприклад, від скаржника, регулятивних органів тощо) чи створена, отримана в процесі сертифікації на всіх рівнях організації. Конфіденційність поширюється не тільки на офіційні документи, а й на їх проекти, робочі записи, що не мають реквізитів, але містять інформацію, що підлягає конфіденційності. ОС завчасно повідомляє Заявника про те, яка інформація буде загальнодоступною.

Загальнодоступною може бути інформація: 
- назва продукції/СУЯ, яка сертифікована ООВ; 
- назва Заявника та Виробника сертифікованої продукції/СУЯ; 
- номер сертифіката та термін його дії; 
- схема сертифікації продукції/СУЯ; 
- нормативні документи, яким відповідає продукція/СУЯ тощо. 

Обсяг конфіденційної інформації встановлює Заявник в договорі на виконання робіт з сертифікації між Заявником і ОС (наприклад, технічні умови, конструкторська документація, технічна специфікація тощо).

На титульному аркуші документації, що містить конфіденційну інформацію, Заявник ставить гриф "ДСК". Забезпечення конфіденційності не повинно перешкоджати процесу сертифікації та поданню у встановленому порядку інформації про результати сертифікації.

ООВ гарантує збереження конфіденційної інформації шляхом представлення декларації щодо забезпечення конфіденційності.

 


Подання заявки на сертифікацію

Для проведення сертифікації Заявник подає до ООВ заявку, форма якої визначена ООВ з врахуванням нормативних документів (далі – НД) України

- заявка на сертифікацію технічних засобів телекомунікацій (тільки для Системи сертифікації УкрСЕПРО);

Примітка 1. Заявки на сертифікацію технічних засобів телекомунікацій, що використовують радіочастотний ресурс України, приймаються після погодження з НКРЗ.
Примітка 2. Погодженню СБУ підлягають заявки на такі типи телекомунікаційного обладнання:
-обладнання мереж нового покоління;
-сервери доступу до мереж передачі даних;
-обладнання з реалізацією функцій шлюзів та маршрутизації.

- заявка на сертифікацію інших видів продукції, крім технічних засобів телекомунікацій.

До заявки додається комплект документів (подаються безпосередньо в ОС оригінали чи копії згідно встановленого порядку).

Вверх


Порядок розгляду заявки і прийняття рішення за нею

ООВ при розгляді заявки виконує наступні процедури:

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить справу про сертифікацію;

- проводить розгляд та аналіз заявки на правильність заповнення реквізитів Заявника, підприємств-виробників та інших документів;

- при необхідності, визначає перелік додаткових документів, які повинен надати Заявник для проведення сертифікації;

- приймає рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- готує документи за встановленою формою для складання договору із Заявником на проведення робіт з сертифікації, погоджує терміни їх проведення і вартість.

ОС не пізніше 30 днів від дня реєстрації заявки направляє Заявнику рішення, яке містить умови сертифікації, та проект договору на проведення робіт з сертифікації.

Вверх


Аналізування наданої документації на продукцію, що сертифікується

Під час аналізування наданої технічної документації перевіряють відповідність зазначених вимог на заявлену продукцію встановленим вимогам у відповідній галузі економіки.

Технічні умови на продукцію (та зміни до них) вітчизняного виробництва повинні пройти державну реєстрацію і у випадку ініціативної розробки ТУ, коли основного споживача на продукцію не визначено, ТЗ погоджують з органом державного нагляду за сферою компетенції (при серійному виробництві).

Також під час аналізу наданої документації перевіряється:

- наявність документа виробника про відповідність продукції чинним вимогам (технічним регламентам);

- наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції (при сертифікації партії продукції);

- наявність (за необхідності) висновків відповідних контролюючих організацій;

- наявність, достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;

- достатність вимог щодо маркування продукції тощо.

Документація, що передана ОС, після випробувань Заявнику не повертається і залишається на зберігання в ОС, якщо інше не обумовлено в договорі.

Негативні результати аналізу наданої документації оформляються документально та передаються Заявнику для усунення недоліків.

Позитивні результати використовуються для підготовки і оформлення сертифікату відповідності.

Вверх


Термін дії сертифіката відповідності на продукцію в залежності від обраної схеми сертифікації складає:

- при сертифікації серійної продукції за результатами аналізування наданої Заявником документації та випробувань – до одного року;

- при сертифікації серійної продукції за схемою з обстеженням виробництва – до двох років;

- при сертифікації серійної продукції за схемою з атестацією виробництва – до трьох років;

- при сертифікації серійної продукції за схемою з оцінюванням системи управління якістю (далі – СУЯ) або з сертифікацією СУЯ – до трьох років.

В разі застосування при сертифікації серійної продукції однієї із вищенаведених схем підписується ліцензійна угода і здійснюється подальший технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції та/або оціненою/сертифікованою СУЯ.

- при сертифікації одиничного виробу – до одного року;

- при сертифікації партії продукції – до одного року.

При всіх схемах сертифікації продукції обов’язково проводяться сертифікаційні випробування. Після закінчення робіт із сертифікації ОС приймає рішення про місце та умови зберігання "зразка-свідка" – зразка продукції, що пройшов сертифікаційні випробування – протягом всього терміну дії сертифіката відповідності.

Вверх


Особливості сертифікації продукції, що була у користуванні

При проведенні робіт з сертифікації продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації і яка була у користуванні, ОС використовує тільки схему "сертифікація одиночних виробів". Відповідно на кожний виріб окремо подається заявка на сертифікацію, проводяться сертифікаційні випробування, видається сертифікат відповідності.

Сертифікаційні випробування з безпеки та електромагнітної сумісності проводяться обов’язково. Процедура визнання результатів сертифікації, протоколів випробувань не застосовується.

Вверх


Особливості обов’язкової сертифікації електротехнічної продукції та засобів обчислювальної техніки з функціями проводового та радіодоступу до телекомунікаційної мережі або з’єднання між собою окремих блоків апаратури

Обов’язковій сертифікації підлягає продукція, яка внесена до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005р. за №28 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005р. за №466/10746, (зі змінами) та Тимчасового порядку обов’язкової сертифікації електротехнічної продукції та засобів обчислювальної технічки з функціями проводового та радіодоступу до телекомунікаційної мережі або з’єднання між собою окремих блоків апаратури.

Згідно Тимчасового порядку до реєстрації в ООВ заявка повинна бути погоджена НКРЗ.

Сертифікація оформлюється сертифікатом відповідності з додатком, у якому наводяться умови застосування/ експлуатації.

Вверх


Посилання на сертифікацію та використання знаків

ООВ надає Заявнику Ліцензійною угодою право на застосування сертифіката і маркування знаком відповідності кожної одиниці виробу.

Вверх


Визначення вартості робіт

Вартість робіт залежить від складності продукції та трудомісткості, необхідної для перевірки підприємства-Заявника (при сертифікації серійної продукції, крім схеми аналізування документації) - визначається в залежності від розміру організації, кількості філій, кількості працівників тощо.

Вартість може бути визначена тільки після надання Заявником всієї необхідної інформації.

Вверх


 

При невдоволенні рішеннями/діями ООВ Заявник має право подати апеляцію (на прийняті ООВ рішення) чи скаргу (на дії працівників). Спірні питання вирішуються у робочому порядку.

Споживачі сертифікованої ООВ продукції/СУЯ можуть подати скаргу на продукцію на ім’я керівника ООВ.

ООВ та організації, що діють за його дорученням, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та професійної таємниці згідно укладених договорів між Заявником, ООВ та організаціями.

 


Процедури сертифікації та документи:

Вверх