Порядок сертифікації продукції


Конфіденційність

Об’єктом конфіденційності є інформація, отримана від Заявника, органів з оцінки відповідності або з інших джерел (наприклад, від скаржника, регулятивних органів тощо) чи створена, отримана в процесі сертифікації чи оцінки відповідності на всіх рівнях організації. Конфіденційність поширюється не тільки на офіційні документи, а й на їх проекти, робочі записи, що не мають реквізитів, але містять інформацію, що підлягає конфіденційності. ООВ завчасно повідомляє Заявника про те, яка інформація буде загальнодоступною.

Загальнодоступною може бути інформація: 
- назва продукції/СУ, яка сертифікована ООВ; 
- назва Заявника та Виробника сертифікованої продукції/СУ; 
- номер сертифіката; 
- схема сертифікації продукції/СУ; 
- нормативні документи, яким відповідає продукція/СУ тощо. 

ООВ розкриває конфіденційну інформацію без згоди заявника у випадках, передбачених законодавством України.

Обсяг конфіденційної інформації встановлює Заявник в договорі на виконання робіт між Заявником і ООВ (наприклад, технічні умови, конструкторська документація, технічна специфікація тощо).

Заявник, при необхідності, на титульному аркуші документації, може ставити позначку конфіденційності, наприклад, гриф "ДСК".

 

ООВ гарантує збереження конфіденційної інформації шляхом представлення декларації щодо забезпечення конфіденційності.

 


Подання заявки на сертифікацію

Для проведення сертифікації Заявник подає до ООВ заявку, форма якої визначена ООВ з врахуванням нормативних документів (далі – НД) України

До заявки додається комплект документів, який має бути наданий Заявником відповідно до обраної схеми сертиіфікації. За необхідності, на вимогу ООВ, Заявник повинен подати іншу документацію на заявлену продукцію.

Вверх


Порядок розгляду заявки і прийняття рішення за нею

ООВ при розгляді заявки виконує наступні процедури:

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить справу про сертифікацію;

- проводить розгляд та аналіз заявки на правильність заповнення реквізитів Заявника, підприємств-виробників та інших документів;

- при необхідності, визначає перелік додаткових документів, які повинен надати Заявник для проведення сертифікації;

- приймає рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- готує документи за встановленою формою для складання договору із Заявником на проведення робіт з сертифікації, погоджує терміни їх проведення і вартість.

ООВ не пізніше 30 днів від дня реєстрації заявки направляє Заявнику рішення, яке містить умови сертифікації, та проект договору на проведення робіт з сертифікації.

Вверх


Аналізування наданої документації на продукцію, що сертифікується

Під час аналізування наданої технічної документації перевіряють відповідність зазначених вимог на заявлену продукцію встановленим вимогам у відповідній галузі економіки.

Технічні умови на продукцію (та зміни до них) вітчизняного виробництва можуть пройти державну реєстрацію і у випадку ініціативної розробки ТУ, коли основного споживача на продукцію не визначено, ТЗ можуть погоджуватись з органом державного нагляду за сферою компетенції (при серійному виробництві).

Також під час аналізу наданої документації перевіряється:

- наявність документа виробника про відповідність продукції чинним вимогам (технічним регламентам);

- наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції (при сертифікації партії продукції);

- наявність (за необхідності) висновків відповідних контролюючих організацій;

- наявність, достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;

- достатність вимог щодо маркування продукції тощо.

Документація, що передана ООВ, після випробувань Заявнику не повертається і залишається на зберігання в ООВ, якщо інше не обумовлено в договорі.

Негативні результати аналізу наданої документації оформляються документально та передаються Заявнику для усунення недоліків.

Позитивні результати використовуються для підготовки і оформлення сертифікату відповідності.

Вверх

 


Посилання на сертифікацію та використання знаків

ООВ надає Заявнику Ліцензійною угодою право на застосування сертифіката і маркування знаком відповідності кожної одиниці виробу.

Вверх


Визначення вартості робіт

Вартість робіт залежить від складності продукції та трудомісткості, необхідної для перевірки підприємства-Заявника (при сертифікації серійної продукції, крім схеми аналізування документації) - визначається в залежності від розміру організації, кількості філій, кількості працівників тощо.

Вартість може бути визначена тільки після надання Заявником всієї необхідної інформації.

Вверх


 

При невдоволенні рішеннями/діями ООВ Заявник має право подати апеляцію (на прийняті ООВ рішення) чи скаргу (на дії працівників). Спірні питання вирішуються у робочому порядку.

Споживачі сертифікованої ООВ продукції/СУ можуть подати скаргу на продукцію на ім’я керівника ООВ.

ООВ та організації, що діють за його дорученням, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та професійної таємниці згідно укладених договорів між Заявником, ООВ та організаціями.

 


Процедури сертифікації та документи:

Вверх